Архитектурный компонент
В районах, исследуемых по проекту «Реновация», была подготовлена историческая справка, проведен анализ каждого дома, чтобы получить достоверную информацию о сериях и нынешнем состоянии зданий.

Команда самостоятельно собрала данные о городской среде по 15 параметрам и проанализировала их несколькими методами с целью получения максимально полного представления о проблемах, потенциале и идентичности кварталов.

В заключение, сделан краткий обзор мировых практик реновации, проанализировано воздействие планируемой акиматом застройки на городскую ткань, а в качестве рекомендаций нами предложены три сценария развития каждого района.

Сценарии в феврале 2021 года были обсуждены с жителями на архитектурных мастерских; кроме того, дополнительные комментарии были собраны с помощью интерактивной формы опроса.
Район «КИЗ»
Район «Шевченко»
Историческая справка района «КИЗ»
1932
1932
Ботанический сад
1934
1934
Организован КазНИИ земледелия
им. В.Р. Вильямс
1955
1955
ВДНХ
1955 — 1960
1955 — 1960
Застройка в квадрате улиц Ауэзова-Озтюрка-Габдуллина-Манаса
1960
1960
Дом Культуры "Строитель"
1971
1971
Больничный городок
1992
1992
На базе ВДНХ образован Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент»
2019
2019
Реконструкция торговых площадей по ул.Тимирязева
2020
2020
Реконструкция Ботанического сада
Историческая справка района «Шевченко»
1931
1931
Биокомбинат
1944
1944
Троллейбусный парк
1953 — 1957
1953 — 1957
Застройка в квадрате улиц Шевченко-Манаса-Жамбыла-Байзакова
1965
1965
Школа-интернат №20 спортивного профиля
1981
1981
Казахский Драматический театр им. М.Ауэзова
2011
2011
Первая очередь Метро
Район после реновации
Район «КИЗ»
Район «Шевченко»
Три сценария будущего без разрушения существующей городской среды
Существующая программа реновации районов предполагает тотальный снос жилой застройки и полное преобразование территорий кварталов. В рамках исследования исследовательская группа также разработала 3 сценария развития для каждой локации. Эти сценарии предполагают модернизацию территории без разрушения существующей городской среды: модернизация существующей застройки, прицельная застройка и полная реконструкция. Жители районов в ходе архитектурных мастерских и опросов дали свои комментарии для каждого варианта. На основе комментариев жителей предложения были доработаны.
Район «КИЗ»
Район «Шевченко»
Исследовательская группа:
Алина Бейсенова
Инжу Сыдыкова
Рауан Кабдушева
Алина Аблямитова
Раушан Амангельдыкызы
Алиса Игильманова
Томирис Баталова
Али Касымгужин
Исследование проведено при поддержке
Фонда Сорос-Казахстан
Архитектуралық компонент парақшасы
Жаңарту жобасы бойынша зерттелген аудандарда тарихи анықтама дайындалды, ғимараттардың сериялары мен қазіргі жағдайы туралы сенімді ақпарат алу үшін әр үйге талдау жасалды.

Команда 15 параметр бойынша қалалық орта туралы деректерді өз бетінше жинады және проблемалар, әлеует және кварталдардың сәйкестігі туралы толық түсінік алу үшін оларды бірнеше әдістермен талдады.

Қорытындылай келе, реновацияның әлемдік тәжірибесіне қысқаша шолу жасалды, әкімдік жоспарлаған құрылыстың қалалық құрылысқа әсері талданды, ал ұсынымдар ретінде біз әр ауданның дамуының үш сценарийін ұсындық.

2021 жылғы ақпандағы сценарийлер сәулет шеберханаларында тұрғындармен талқыланды; сонымен қатар, сауалнаманың интерактивті формасы арқылы қосымша пікірлер жиналды.
«КИЗ» ауданы
«Шевченко» ауданы
«КИЗ» ауданы тарихи анықтама
1932
1932
Ботаникалық бак
1934
1934
В.Р. Вильямс атындағы егіншілік ҚазҒЗИ ұйымдастырған
1955
1955
ХШЖК
1955 — 1960
1955 — 1960
Әуезов-Өзтүрік-Ғабдуллин-Манас көшелерінің квадратындағы құрылыс
1960
1960
"Құрылысшы" Мәдениет үйі
1971
1971
Аурухана қалашығы
1992
1992
ХШЖК қалашығы базасында "Атакент" Қазақстан іскерлік ынтымақтастық орталығы құрылған
2019
2019
Тимирязев көш. бойындағы сауда алаңдарын қайта жөндеу
2020
2020
Ботаникалық бақты қайта құру
«Шевченко» ауданы тарихи анықтама
1931
1931
Биокомбинат
1944
1944
Троллейбус паркі
1953 — 1957
1953 — 1957
Шевченко-Манас-Жамбыл-Байзақов көшелерінің квадратындағы құрылыс
1965
1965
Спорттық бейінді №20 мектеп-интернат
1981
1981
М. Әуезов атындағы Қазақ Драма театры
2011
2011
Бірінші кезек Метро
Реновациядан кейінгі аудан
«КИЗ» ауданы
«Шевченко» ауданы
Қазіргі қалалық ортаны сақтап қалуға мүмкіндік беретін үш сценарий
Аудандарды жаңартудың бағдарламасы қолданыстағы тұрғын үй құрылысын жаппай бұзуды және кварталдар аумақтарын толық қайта құруды көздейді. Зерттеу аясында Зерттеу тобы әр орын үшін 3 даму сценарийін жасады. Бұл сценарийлер қолданыстағы қалалық ортаны бұзбай, аумақты жаңғыртуды көздейді: қолданыстағы құрылысты жаңғырту, нүктелі құрылыс және толық қайта құру. Аудан тұрғындары сәулет шеберханалары мен сауалнамалар барысында әр нұсқа үшін өз пікірлерін білдірді. Тұрғындардың түсініктемелері негізінде ұсыныстар пысықталды.
«КИЗ» ауданы
«Шевченко» ауданы
Зерттеу тобы:
Алина Бейсенова
Інжу Сыдықова
Рауан Кабдушева
Алина Аблямитова
Раушан Амангелдіқызы
Алиса Игильманова
Томирис Баталова
Әли Қасымғожин
Зерттеу Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен жүргізілді