Урбанистический компонент
Урбанистический анализ позволил оценить среду, формируемую новой застройкой и ее влияние на район и город в целом. В нем также можно найти данные о транспортной и пешеходной инфраструктуре, доступных функциях и жизни районов в разное время суток. В рамках исследования с жителями были проведены мастерские, на которых обсуждалась степень их удовлетворенности городской средой, а также получена обратная связь к решениям, предложенным архитекторами. В представленном финальном отчете содержатся рекомендации по изменениям, необходимым для организации более комфортных условий для жизни и устройства общественных пространств.
Исследование проведено при поддержке
Фонда Сорос-Казахстан
Урбанистикалық зерттеу
Урбанистикалық талдау жаңа құрылыстар қалыптастыратын ортаны және оның аудан мен тұтастай қалаға тигізетін әсерін бағалауға мүмкіндік берді. Онда сонымен бірге көліктік және жаяу жүргіншілік инфрақұрылым, қол жетімді қызметтер және ауданның тәуліктің әртүрлі уақытындағы өмірі туралы деректер қамтылды. Деректер жинау мен талдауға қосымша, тұрғындармен арада олардың қала ортасына көңілдері толу-толмауы талқыланған шеберханалар өткізілді, сондай-ақ сәулетшілер ұсынған шешімдерге қатысты кері байланыс жасалды. Ұсынылған ақырғы есепте неғұрлым жайлырақ өмір сүру жағдайларын ұйымдастыруға және қоғамдық кеңістікті жайластыруға қажетті өзгерістерге қатысты ұсыныстар қамтылған.
Зерттеу Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен жүргізілді