ПРОЕКТ
ДРУГОЙ
ГОРОД
Совместный проект AB Restaurants и Vласть.kz, при поддержке Urban Forum Almaty.
В 2016 году несколько молодых архитектурных фирм приняли участие в работе проекта «Другой город», разработав планы по улучшению нескольких городских участков. Проектные группы работали с разными масштабами: кто-то уделили внимание переменам в пределах одного здания, кто-то измерял и планировал перемены кварталами, но все участники подошли к работе с учетом идентичности территорий, их исторических и локальных контекстов.
Қазақша
Басқа қала
Жаңадан жұмысын бастаған төрт сәулет студиясы 2016 жылы шығармашылық тапсырма орындады – Алматы бұрыштарының бірі туралы өз пайымын ұсынды. Жобалау топтары әртүрлі масштабтармен жұмыс істеді: біреуі бір ғимарат шегіндегі өзгерістерге назар аударса, екінші бірі кварталдардың өзгерістерін өлшеп жоспарлады, бірақ барлық қатысушылар жұмыс барысында аумақтардың сәйкестілігін, олардың тарихи және жергілікті мәнмәтіндерін ескерді. «Басқа қала» – Urban Forum Almaty қолдауымен AB Restaurants сайты мен Vласть.kz интернет-журналының бірлескен жобасы.
In English
Another City
Four young architectural studios in 2016 creatively presented their vision of one of Almaty's sites. Project teams operated different scales: someone paid attention to changes within the same building, other measured and planned changes by quarters, but all participants took into account territorial identity, historical and local contexts. Another City was a joint project of AB Restaurants and Vlast.kz Internet magazine supported Urban Forum Almaty.
Партнёры